DITRÓI PUSKÁS TAMÁS ÉS AZ Ő GÁBOR TESTVÉRÉTŐL

SZÜLETETT UNOKÁINAK NEMESI LEVELE

1744-ES ÉV 86-OS SZÁMÚ IRATA

 Mi, Mária Terézia, jelen levelünk tartalmával tudtul adjuk mindenki számára, akit illet, hogy a Mi Méltóságunk, a Mi híveink közbenjárására eldöntötte; azért az igen alázatos tettért, azon felül, miután próbára tettük hűségében és megvizsgáltuk hű szolgálómnak serény ditrói Puskás Tamásnak azon cselekedeteit, amelyeket ő a Mi Királyi Fölségünk háza iránt különböző alkalmakkor kimutatott és tanúsított. Amint a Rákóczi felkelés kezdetén a székelyek néhány seregosztályával együtt a lázadók ellen ment, a székelyeket ezektől a lázadóktól a Bonciad melletti hídnál, a Szamos folyónál helyezte el, a többiektől különválasztva levőknek nemesen a segítségére sietett és azoknak szálkás gerendákat és tövises hadieszközöket, sulymokat rakott keresztbe. A székelyek segítségre kész bátorsága kezdett kibontakozni és szuronyos hadieszközöket rádobták a völgyben lévő ellenségre. Miután sok halálos sebet szereztek, a lázadók végül is elfogták őket, és gyalázatos módon bezárták őket egy disznóólba. Ott töltötték az éjszakát, és sok seb okozta a halálát. Napfelkeltekor, amikor kiszabadították őket, eltemették.  Éppen az így szerzett csúfságért, az irántunk tanúsított hűség miatt alázatosan kérik, hogy a Mi kegyelmünkből méltók legyenek a dicséretre. Azon kívül, ő nemzetségében is 30 esztendőtől kezdve a birtokunknak, a Mi erdélyi fejedelemségünk örökségében, székelységi Gyergyónak volt az esküdt ülnöke, és egyszersmind a Szeret folyón túli területek megyei jegyzője, azelőtt pedig ugyanezen a helyen adóbeszedő elöljáró és vizsgáló elöljáró is, az alkalmatossága szerint becsületes és hasznos szolgálatokat vitt véghez, jelesen a legutóbbi terhes háború lecsillapításában. Amit a Mi magasztos és ékes császári hazáért viselt, a Gyímesi hágón keresztül bevonultak Moldvába, ahova választott elöljáróként és ennek a háborúnak a viadalai közepette életveszélyben volt, és minden módon törekedett hivatalbeli állapotával, hűségével és elmésségével gondját viselte annak. Mi bizonyítjuk, hogy hűségének annyi bizonyítékát adta, és kegyesen bízunk benne, hogy ezen túl is végső és nagy dolgokat fognak véghez vinni. Ezért őt, Puskás Tamást, az ő feleségét és gyermekeit: Andrást, Józsefet, Jakabot, Ferencet és Jánost, a már megszületetteket és az Isten áldásából születendőket, ugyanígy Puskás Gábor bátyjától született utódokat, Gábort és Mihályt, a ditróiak bevallása szerint, ugyanazoknak az örökösei, és mindkettőnek mindkét nembeli utódai, a Mi fejedelmi hatalmunknak a teljességétől és különleges kegyelmétől a rangjából, a lófő állapotából és státusából, a Mi megnemesített örökös nemesi állapotba helyezzük.

Magyarországnak és más örökös tartományainknak és birtokainknak a nemesei fegyvert foghatnak, és sorozást tarthatnak… és mindezeket tudtunkkal és jól meggondolva engedjük meg, hogy ők ezen túl és a jövőben, és minden időkben örökké, mindkét nembeli örököseikkel együtt, ezekben a kegyelmekben, tisztességben, juss szerint való elsőbbségben, és felmentve a közönséges terhek alól legyenek, és ezt bizonyosan és kétségtelenül kimondjuk.

Magyarország  és más örökös tartományok nemesei okos elrendelésből vagy hajdani szokás szerint használják és élvezik, mert méltóak az örökségre és mindkettőjük utódai, mindkét nembeli örököseikkel együtt, érdemesek erre. Ebben Mi kimutatjuk a hálánknak és kegyünknek és bőkezűségünknek a bizonyságtételét nekik, éspedig kétségtelen nemességüknek jelét e nemesi oklevelet, vagyis nemesi címerüket: miszerint, a felállított vitézi pajzs két részre van osztva, az alsó részén arany színnel van ékesítve, ennek az aljában viruló pázsit van. A gyep felett egy egész teljes kékes színű ló; a ló díszei a nyereg és a veres színű, lóra terített pokróc, vitézien van felfegyverezve, és felemelt nyakkal van ábrázolva. Eközben első lábait ugrásra emeli. A felső részben pedig veres színnel festve meghegyesített karók, vannak, a karóknak az egyik vége össze van fogva, ez úgy látszik, a másikon keresztbe van vezetve. A pajzs fölött van egy katonai sisak, lezárt rostéllyal, amelyet elfed a királyi ékes korona, amely drágakövekkel és jóféle ékes gyönggyel van díszítve, és az egész sisak tetejétől a jobb oldalon veres és aranyszínű pántlikák, a baloldalon kék és ezüstszínűek igen jól tarkázzák. A pajzs oldalát körülfoglyák és azt igen szépen díszítik. Úgy ahogy mindezeket a jelenlegi levelünk elején vagy a tetején a festő serénységéből kitűnik. Hogy mindez a vizsgálók szemeitől úgy van elhelyezve, hogy a drágakövek fénye megvilágítja mindezt. Ugyanebben az örökségben részesítjük, és kegyesen megadjuk Puskás Tamás feleségének és András, József, Jakab, Ferenc, János fiának; ugyanúgy Gábor testvére fiainak; a hajdani Puskásoknak és mindkét nemből származó utódoknak.

Mi megismertük és a Mi biztos tudásunkból és meggondolásunkból megengedjük, hogy Ők ezen túl, ettől kezdve a jövőben, és minden időben, ugyanebben a nemesi oklevélben vagy nemességük címerében, bevett szokás szerint valamely igazság miatt, és… Bizonyságul mondatott el a Mi Magyar Királyságunk és a többi örökös tartományunk ugyanazon törvény szerint való elsőbbség alatt, és mentes a közönséges terhek alól, amelyek bizonyosan és kétséget kizáróan lettek elmondva Magyarország és más örökös tartományainknak nemesei okos elrendeléséből vagy hajdani szokás szerint. Használják ezeket mindenütt a csatákban és az ököllel vívott párharcokban, és amely helyeken hatalmuk van, a katonai nemesi hadseregekben, ugyanúgy pecsétjeiken, házaik tetején, kárpitjukon, terítőiken és gyűrűiken, zászlóikon és pajzsaikon, sátraikon, házaikon és sírjaikon. Általában ezeknek a dolgoknak a módjában és a foglalatosságában szabad a nemességnek a valódi, teljes és kétségtelen címe alatt. Ebben őket nemes és díszes megnevezés illeti meg, minden más embertől állapotuk, rangjuk, tisztjük, méltóságuk és kiválóságuk miatt. És kívánjuk és megbízzuk őket számba venni és összegyűjteni, amely dolgokat csak hoznak, ezeket élvezhetik és érdemesek arra, hogy használják és azoknak az utódai is érdemesek és képesek erre. Megnemesítjük, megbízzuk és felfegyverezzük őket, és elrendeljük, hogy a nagy fejedelmi pecsétünk ráborulva az oklevél középső részére erősítse meg azt.

Ki lett bocsátva Ausztriában, Bécs városában, az Úr ezerhétszáznegyvennegyedik évének, május hónapjának tizenötödik napján. Uralkodásunk negyedik évében Mária Terézia, gróf Gyulaffy László, Rátoth szabad bárója, Kozma József.

 Összekapcsolta a saját eredeti fogalmazványával,

 Bécsben, 1886 április 26-án

                                                         Kontry János jegyző